[SBS晨间剧]《Amor派对》Amor Fati

 

[剧 名]: Amor派对/아모르 파티 - 사랑하라, 지금/Amor Fati

[播 送]: 韩国SBS

[类 型]: SBS晨间剧  

[首 播]: 2021年04月12日

[时 间]: 每周一至周五8点30分各播一集

[接 档]: 火鸟

[导 演]: 裴泰燮(我也是妈妈、爱情来了、热恋、不懂女人)

[编 剧]: 南善惠(夏天啊,拜托了)

[演 员]: 崔贞允 安在模 金夏真 李京进 李正吉 韩振熙 尹美罗

[集 数]: 预计120集

[简 介]: 讲述了外柔内刚的恢单女和身无分文的单身父亲相遇后,治愈彼此伤痛的“互愈罗曼史”。

[官 网]: https://programs.sbs.co.kr/drama/amor/main

BT下载

[Amor派对][第001集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第002集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第003集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第004集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第005集][韩语中字][720p].mp4.torrent 

[Amor派对][第006集][韩语中字][720p].mp4.torrent 

[Amor派对][第007集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第008集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第009集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第010集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第011集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第012集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第013集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第014集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第015集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第016集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第017集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第018集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第019集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第020集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第021集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第022集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第023集][韩语中字][720p].mp4.torrent 

[Amor派对][第024集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第025集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第026集][韩语中字][720p].mp4.torrent 

[Amor派对][第027集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第028集][韩语中字][720p].mp4.torrent 

[Amor派对][第029集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第030集][韩语中字][720p].mp4.torrent 

[Amor派对][第031集][韩语中字][720p].mp4.torrent 

[Amor派对][第032集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第033集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第034集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第035集][韩语中字][720p].mp4.torrent 

[Amor派对][第036集][韩语中字][720p].mp4.torrent 

[Amor派对][第037集][韩语中字][720p].mp4.torrent 

[Amor派对][第038集][韩语中字][720p].mp4.torrent 

[Amor派对][第039集][韩语中字][720p].mp4.torrent 

[Amor派对][第040集][韩语中字][720p].mp4.torrent 

[Amor派对][第041集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第042集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第043集][韩语中字][720p].mp4.torrent 

[Amor派对][第044集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第045集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第046集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第047集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第048集][韩语中字][720p].mp4.torrent 

[Amor派对][第049集][韩语中字][720p].mp4.torrent 

[Amor派对][第050集][韩语中字][720p].mp4.torrent

[Amor派对][第051集][韩语中字][720p].mp4.torrent

百度网盘

第001集 链接: https://pan.baidu.com/s/1LHmiBi1PanM79xHdTgVXVA 提取码: yiet 

第002集 链接: https://pan.baidu.com/s/1wjhLjTFNgQeq7xSFsAYA6Q 提取码: yfc9 

第003集 链接: https://pan.baidu.com/s/1_GSC0ydeyaTlSgZQ1pmvbg 提取码: t2tt 

第004集 链接: https://pan.baidu.com/s/1v-httmtw_MEs5EGfp5wm4Q 提取码: dhed 

第005集 链接: https://pan.baidu.com/s/1EmWt2clk4z3vF85qP2-Y7w 提取码: 4imn 

第006集 链接: https://pan.baidu.com/s/1dQ4eaIFvvCU1NM8xxGB-5A 提取码: g3bm 

第007集 链接: https://pan.baidu.com/s/1OdcRPs143xO4M1NWhL4wLw 提取码: srhy 

第008集 链接: https://pan.baidu.com/s/1ZSchnWFz-CP7MMzFyP3uQQ 提取码: cfbs 

第009集 链接: https://pan.baidu.com/s/1oOzOmeHnWWnhyw-TqGKxiA 提取码: a294 

第010集 链接: https://pan.baidu.com/s/1B9WIKWA7rvo4SnhIHP_3zg 提取码: qmp4 

第011集 链接: https://pan.baidu.com/s/1CwgzzXmJKRxOLz18npvSDw 提取码: rx8k 

第012集 链接: https://pan.baidu.com/s/1dbOt60-dXNOhhZ3cWAX3kQ 提取码: 3isg 

第013集 链接: https://pan.baidu.com/s/1dU4t9VJct1CLzY6EtCjl8A 提取码: nyt5 

第014集 链接: https://pan.baidu.com/s/1x9j9E5MNFDZby8b4pZSwiA 提取码: gxjc

第015集 链接: https://pan.baidu.com/s/16ATI-y5QqNd2gEjntAYkhg 提取码: 4xre 

第016集 链接: https://pan.baidu.com/s/1tH7YuNJLfE8VWXQhBGZj1w 提取码: s4r9 

第017集 链接: https://pan.baidu.com/s/10ZSaWGoff3sVAxlvm-QyuA 提取码: wbj3 

第018集 链接: https://pan.baidu.com/s/1874mgVUR4tsT6_dNRhCz9Q 提取码: ctkq 

第019集 链接: https://pan.baidu.com/s/1pvJQ4V45hIoXF7WQEq1lkQ 提取码: ddvj 

第020集 链接: https://pan.baidu.com/s/18h-EeBrbhiCJAFgudQQcKg 提取码: tj45 

第021集 链接: https://pan.baidu.com/s/1-dJLCuQTVOJ8VBkFv9iKgw 提取码: ny7x 

第022集 链接: https://pan.baidu.com/s/1vKufSl1v8AUvVyzJiv3NKg 提取码: xc81 

第023集 链接: https://pan.baidu.com/s/17nfmh_2AZWeDYEl6nmm6NA 提取码: 8mba 

第024集 链接: https://pan.baidu.com/s/1APGfnL3m3khm0qySArH0QQ 提取码: gh33 

第025集 链接: https://pan.baidu.com/s/1GJP4qeKgIm49S914OCXTpQ 提取码: fyvw 

第026集 链接: https://pan.baidu.com/s/1NyoyU1Ti7Eu6_ahrMP5gSw 提取码: eu4b 

第027集 链接: https://pan.baidu.com/s/1ROMiP6y_q_vs1xGG-h601g 提取码: 37c7

第028集 链接: https://pan.baidu.com/s/1IXS_NRRGP6LI6sgyFiPQuQ 提取码: f834

第029集 链接: https://pan.baidu.com/s/1Bno4A2VMwcG3wxLRoni8-A 提取码: t64b 

第30集 链接: https://pan.baidu.com/s/1NSU6uyeAB8e-gTEO_yVKdA 提取码: 6b6y 

第031集 链接: https://pan.baidu.com/s/1BvIv5CUPzSk2yxnV42zBag 提取码: t7qf 

第032集 链接: https://pan.baidu.com/s/1lsz6sphZy3DbEE_Tkg4Cqw 提取码: 78p8 

第033集 链接: https://pan.baidu.com/s/1mQ4MQEoIFixxmeBnK-EcuQ 提取码: qke9 

第034集 链接: https://pan.baidu.com/s/1JnG43QTEGnZuxNrA69lVGw 提取码: v1cq 

第035集 链接: https://pan.baidu.com/s/1EiU-rEDg0S2M4Wb1v77_mA 提取码: ybit 

第036集 链接: https://pan.baidu.com/s/1cHieRv1DDWUSdG_u0O4FEQ 提取码: 7wrt 

第037集 链接: https://pan.baidu.com/s/1LBt31-5bR13pE5puqVuxgw 提取码: 4imq 

第038集 链接: https://pan.baidu.com/s/1xAlrAjdWYsp8dQerXJmN2w 提取码: 3uvi 

第039集 链接: https://pan.baidu.com/s/1kBXzNFAwugWemTfjBuAzlw 提取码: njuf 

第040集 链接: https://pan.baidu.com/s/1plaaGK9c0_tsEEmqQ_aU7w 提取码: mqxf 

第041集 链接: https://pan.baidu.com/s/1WqZCwyMl_D-G8uprp8Yo7w 提取码: 65cu 

第042集 链接: https://pan.baidu.com/s/19jg-44HrsTLgbc7K3n86aQ 提取码: kgsn 

第043集 链接: https://pan.baidu.com/s/1EUDe5Tse5Gnh9FpEFwySNw 提取码: bfkd 

第044集 链接: https://pan.baidu.com/s/1QHyU3WxPt4MTnd9uk7wveQ 提取码: qtyr 

第045集 链接: https://pan.baidu.com/s/1oVwUSLaAQWXflcQwIqdxuw 提取码: 7aeh 

第046集 链接: https://pan.baidu.com/s/1VO88qVqFTDSOJamoyIVOxw 提取码: 8hb1 

第047集 链接: https://pan.baidu.com/s/1uMTJbahcwVDOYpa8ZLTt4w 提取码: m9je

第048集 链接: https://pan.baidu.com/s/1DctNbosaIr-SLoGz2X3uNw 提取码: 7as2 

第049集 链接: https://pan.baidu.com/s/1S43s4qDfxK5jtzqDmmm2Zg 提取码: xdrj 

第050集 链接: https://pan.baidu.com/s/1_IZ-qwAn0HuQPHjYnry3vA 提取码: 2y8q 

第051集 链接: https://pan.baidu.com/s/1wUJ_s_mIxB36J_kp84bqvA 提取码: vq83